Portable Bars

Tiki Bar

Tiki Bar

$75.00

Serpentine Bar

$85.00

Bar Top on 8' Table

8′ Bar

$80.00

White%20Bar%20-%20$30_00

4′ Portable Bar– White

$50.00